مهر خاتم

مهرهای خاتم بسیار قدیمی و معتبر هستند. که از زمان اهل بیت به عنوان نگین انگشتری و مهر امضای پایانی مکاتب مختلف مورد استفاده قرار می گرف...

ادامه مطلب