ابعاد مربوط به طرح مهر روی کاغذ می‌باشد

سفارش بر اساس ابعاد مهر

برای مشاهده محصولات مرتبط با هر ابعاد، روی دایره زرد رنگ رفته و در منو نمایش داده شده گزینه‌ مشاهده محصولات را کلیک کنید.

مستطیل 47×98 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 38×75 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 30×70 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 21×55 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 17×45 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 13×35 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 9×24 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 40×60 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 30×55 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 30×50 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 25×45 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 20×40 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 20×50 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 12×30 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 15×40 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 40×50 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 20×30 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 30×45 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 25×40 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 89×121 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 89×114 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 75×99 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 70×95 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 53×90 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 60×80 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 50×75 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 40×65 میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل 35×60 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 50 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 45 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 40 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 35 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 30 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 25 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 20 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 17 میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر 12 میلی متر

مشاهده محصولات

مثلث 45x45x45 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 50×50 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 40×40 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 35×35 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 30×30 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 25×25 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 20×20 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 17×17 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 15×15 میلی متر

مشاهده محصولات

مربع 12×12 میلی متر

مشاهده محصولات

بیضی 55×35 میلی متر

مشاهده محصولات

بیضی 30×50 میلی متر

مشاهده محصولات

بیضی 30×45 میلی متر

مشاهده محصولات